اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

25 اردیبهشت 1402

انجمن تولیدکنندگان انگور شاهرود

انجمن تولیدکنندگان انگور شهرستان شاهرود تشکیل شد.

مجمع عمومی فوق العاده انجمن انگور در تاریخ 7/7/1397 در محل انجمن صنفی کشاورزی شهرستان شاهرود با حضور نماینده تشکل های اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان برگزار گردید
پس از استماع گزارش عملکرد ۳ ساله انجمن انگور و گزارش صورت های مالی انتخاب هیات مدیره برگزار گردید

✅ آقایان محمد رضاجعفری،محمد حسین علیمحمدی،محمد علی رویانی نژاد،عیسی درویش ها وامراله حاج محمدی
و براساس تصمیم هیات مدیره آقای سهراب اسکندری به عنوان دبیر اجرایی برای ۳ سال تعیین گردید.