اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

انجمن زیتون استان سمنان

محل استقرار : شهرستان گرمسار

اعضای هیات مدیره : آقایان محمدعلی عرب پناهان، حسین گیلوری، حسین سعیدی، نصرالله حسنی، اسماعیل قباخلو، محمد احمدی و غلامرضا شهسواری به عنوان اعضای هیت مدیره و آقای ابوالفضل ضرغام پور بعنوان بازرس انجمن زیتون استان سمنان انتخاب شدند.

دبیر : حسین گیلوری
شماره تماس :
تاریخ برگزاری انتخابات بهمن 1396

انجمن فوق تا برگزاری هیات امناء جدید غیر فعال اعلام می گردد