اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

20 مرداد 1401

نمایشگاه توانمندی ج. ا. ایران در باکو – دی 1400

نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان، آب ، برق ، خدمات فنی و مهندسی
آذربایجان باکو – 27 الی 29 دی 1400
اطلاعات بیشتر