اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

2 آذر 1401

نمایشگاه بین المللی بازرگانی،صنعتی ترکمنستان

طی اطلاع استانداری سمنان
نمایشگاه بین المللی بازرگانی، صنعتی کشورهای ساحلی دریای خزر 3 الی 6 اسفند در ترکمنستان برگزار می گردد
اطلاعات بیشتر