اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

5 آذر 1401

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری -عراق – بغداد8 الی 11 فروردین 1401

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری -عراق – بغداد
8 الی 11 فروردین 1401
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به تارنمای www.mapnafair.com مراجعه نمائید