اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

27 اردیبهشت 1402

نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه و تجهیزات جانبی -ترکیه 4 الی 10 اردیبهشت 1401

نمایشگاه بین المللی موتور سیکلت ، دوچرخه و تجهیزات جانبی -ترکیه 4 الی 10 اردیبهشت 1401
Iran Chamber- 21 Apr.2022 (2)