اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

برگزاری نمایشگاه « دروازه صادرات به آفریقا 26 ای 28 آذر 1401

برگزاری نمایشگاه « دروازه صادرات به آفریقا »
استانبول – ترکیه 26 الی 28 آذر 1401
👈🏿 اطلاعات بیشتر