اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

31 اردیبهشت 1402

اعزام هیات تجاری به نمایشگاه نساجی ایتما ایتالیا 22 الی 28 خرداد 1402

اعزام هیات تجاری به نمایشگاه نساجی ایتما ایتالیا 22 الی 28 خرداد 1402
طی اطلاع سازمان توسعه تجارت شرکت پویان پاسارگاد کاشان جهت اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی نساجی و پوشاک ایتما – ایتالیا از تاریخ 22 الی 28 خرداد 1402 معرفی شده است مراتب جهت استحضار فعالین اقتصادی