اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

10 مرداد 1401

  • خانه
  • نمونه قراردادخریدکالا- موضوع ماده23 قانون بهبود محیط کسب و کار

نمونه قراردادخریدکالا- موضوع ماده23 قانون بهبود محیط کسب و کار

نمونه قراردادخریدکالا- موضوع ماده23 قانون بهبود محیط کسب و کار
اطلاعات بیشتر