اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 اردیبهشت 1402

هماهنگی جهت تشدید کنترل و نظارت بر مبادی ورودی و مقابله موثر و مستمر با قاچاق پوشاک و منسوجات در کشور

هماهنگی جهت تشدید کنترل و نظارت بر مبادی ورودی و مقابله موثر و مستمر با قاچاق پوشاک و منسوجات در کشور
اطلاعات بیشتر