اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • دسته بندی نشده
  • هماهنگی جهت تشدید کنترل و نظارت بر مبادی ورودی و مقابله موثر و مستمر با قاچاق پوشاک و منسوجات در کشور

هماهنگی جهت تشدید کنترل و نظارت بر مبادی ورودی و مقابله موثر و مستمر با قاچاق پوشاک و منسوجات در کشور

هماهنگی جهت تشدید کنترل و نظارت بر مبادی ورودی و مقابله موثر و مستمر با قاچاق پوشاک و منسوجات در کشور
اطلاعات بیشتر