اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

دستورالعمل نحوه محاسبه عمق ساخت محصولات داخل محصول

دستورالعمل نحوه محاسبه عمق ساخت محصولات داخل محصول

گزارش پیوست دریافت نمائید