اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

موارد مهم در ثبت سفارش کالا

تصویر نامه معاون محترم امور گمرگی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخشنامه 99/1145027 مورخ 24/9/13399

دریافت مرقومه در پیوست