اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

اصلاح فهرست فعالیت های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کار فرمایی تا 5 درصد

اصلاح فهرست فعالیت های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کار فرمایی تا 5 درصد جهت اطلاع فعالین محترم اقتصادی
اطلاعات بیشتر