اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 آبان 1401

تصویب نامه مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد

تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب سال 1400) فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

ارزش افزوده مناطق ازاد