اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

7 آذر 1401

تعیین مصادیق مزایای شاغل و عدم شمول مالیات

تعیین مصادیق مزایای شاغل و عدم شمول مالیات نسبت به مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار و ماده 83 قانون مالیات های مستقیم
دریافت کامل مصوبات