اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

طرح نوسازی و بازسازی صنایع

تصویر نامه شماره 137052ت 54893 مورخ 3/11/1400 معاون اول محترم رئیس جمهور پیرو جلسه هیات وزیران مورخ 29 دی 1400 به استناد بند (ح ) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395
طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور