اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 مرداد 1401

آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
دانش بنیان بخش کشاورزی