اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

تمدید امهال بدهی واحدهای تولیدی

ارسال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تمدید مصوبه شورای عالی پول و اعتبار در خصوص امهال بدهی واحدهای تولیدی
اطلاعات بیشتر در پیوست