اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • فرصت های تجاری
  • طرح سرمایه گذاری یک شرکت ایتالیایی جهت همکاری با شرکت های ایرانی در حوزه تولید و فرآوری مشترک توتون

طرح سرمایه گذاری یک شرکت ایتالیایی جهت همکاری با شرکت های ایرانی در حوزه تولید و فرآوری مشترک توتون

به پیوست طرح سرمایه گذاری یک شرکت ایتالیایی جهت همکاری با شرکت های ایرانی در حوزه تولید و فرآوری مشترک توتون
italian company-Tobacco