اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

9 آذر 1401

  • خانه
  • فرصت های تجاری
  • گزارش دریافتی از سفارت کشورمان در دهلی نو با عنوان ” تلاش هند و روسیه برای دور زدن تحریمهای بانکی و تجاری آمریکا و متحدانش از طریق ایجاد ترتیبات بانکی غیردلاری

گزارش دریافتی از سفارت کشورمان در دهلی نو با عنوان ” تلاش هند و روسیه برای دور زدن تحریمهای بانکی و تجاری آمریکا و متحدانش از طریق ایجاد ترتیبات بانکی غیردلاری

گزارش دریافتی از سفارت کشورمان در دهلی نو با عنوان ” تلاش هند و روسیه برای دور زدن تحریمهای بانکی و تجاری آمریکا و متحدانش از طریق ایجاد ترتیبات بانکی غیردلاری
2-پيو..