اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • فرصت های تجاری
  • گزارش تهیه شده توسط سفارت کشورمان در رومانی در خصوص ظرفیت قرار گرفتن ایران در چرخه تامین اقلام وارداتی رومانی از اوکراین

گزارش تهیه شده توسط سفارت کشورمان در رومانی در خصوص ظرفیت قرار گرفتن ایران در چرخه تامین اقلام وارداتی رومانی از اوکراین

گزارش تهیه شده توسط سفارت کشورمان در رومانی در خصوص ظرفیت قرار گرفتن ایران در چرخه تامین اقلام وارداتی رومانی از اوکراین
1134465-پیوست