اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

تهاتر سازمان توسعه فیلیپین بر خرید تراکتور و تجهیزات ادوات کشاورزی

تهاتر سازمان توسعه فیلیپین بر خرید تراکتور و تجهیزات ادوات کشاورزی
اطلاعات بیشتر