اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 اردیبهشت 1402

اعلام آمادگی شرکت روسی “اورال لیسپرام” در خصوص صادرات چوب و کود بیولوژيیکی به کشور

اعلام آمادگی شرکت روسی “اورال لیسپرام” در خصوص صادرات چوب و کود بیولوژيیکی به کشور
اطلاعات بیشتر