اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 آذر 1401

  • خانه
  • فرصت های تجاری
  • شرایط واگذاری زمین به سرمایه گذاران در عراق – تهیه شده در سفارت کشورمان در بغداد