اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

فیلم وبینار استراتژی ارتباط در بازارهای جهانی

مرکز آموزش اتاق بازرگانی سمنان منتشر کرد
وبینار استراتژی ارتباز در بازارهای جهانی
قسمت اول 
قسمت دوم