اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 آبان 1401

فیلم وبینار آموزشی فروش در شرایط رکود

فیلم وبینار آموزشی فروش در شرایط رکود – مدرس دکتر طهرانی
قسمت اول 
قسمت دوم