اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 آبان 1401

کارآفرینی و درآمد زایی در حوزه صنایع دستی

▪️مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان منتشر کرد
وبینار : کارآفرینی و درآمد زایی در حوزه صنایع دستی

پخش فیلم آموزشی