اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

22 دی 1400

کمیسیون اقتصاد

رئیس : آقای فرج الله معماری

نائب رئیس : حمید علوی

دبیر : سرکار خانم ها عندلیب و گرجی

تلفن: 33464002-023
فكس: 33464500-023
آدرس: سمنان ـ بلوار 17 شهریور ـ خ میرزاکوچک خان جنگلی كدپستي 3519743515