اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

18 اردیبهشت 1401

کمیسیون حمل ،نقل و صادرات

رئیس : آقای سعید ترکمان دهنوی

نائب رئیس : احمد عجم حسنی

دبیر : آقای مهدی ابوالخیریان و سرکار خانم گرجی

تلفن: 33464002-023
فكس: 33464500-023
آدرس: سمنان ـ بلوار 17 شهریور ـ خ میرزاکوچک خان جنگلی كدپستي 3519743515