اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

18 اردیبهشت 1401

کمیسیون عمران و احداث اتاق

رئیس : آقای گل آقا ذوالفقارخانی

نائب رئیس : آقای محمود اسکندری

دبیر : آقایان علیرضا طاهری و سید محمدرضا احمدپناهی

تلفن: 33464002-023
فكس: 33464500-023
آدرس: سمنان ـ بلوار 17 شهریور ـ خ میرزاکوچک خان جنگلی كدپستي 3519743515