اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

5 تیر 1401

کمیسیون مالیات

رئیس : آقای شهرام پرویز

نائب رئیس : عبدالحمید دربانیان

دبیر : سرکار خانم ها عرب پناهان و ترحمی

تلفن: 33464002-023
فكس: 33464500-023
آدرس: سمنان ـ بلوار 17 شهریور ـ خ میرزاکوچک خان جنگلی كدپستي 3519743515