اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

22 دی 1400

کمیسیون معدن و صنايع معدني

رئیس : آقای حمید علوی

نائب رئیس : مهدی جعفری

دبیر : آقایان محمد سلیمانی و علیرضا طاهری

تلفن: 33464002-023
فكس: 33464500-023
آدرس: سمنان ـ بلوار 17 شهریور ـ خ میرزاکوچک خان جنگلی كدپستي 3519743515