تغییرات تعرفه گاز

” روند تغییرات تعرفه گاز واحدهای صنعتی در سال 1399 و 1400 همچنین آخرین اقدامات و دستاوردهای دبیرخانه شورا شرح در فایل پیوست پیوست 1 پیوست 2 پیوست 3 پیوست 4 پیوست 5 پیوست 6