امیر حسین شقاقی عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان مطرح کرد : حمایت از سرمایه گذاری نیازمند فرهنگ سازمانی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان استاندار سمنان در معیت رییس اتاق و مدیران اقتصادی دولتی از گروه صنعتی شیرین نوین بازدید و مسائل این شرکت را مورد بررسی قرار دادند امیر حسین شقاقی مالک شرکت شیرین نوین و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان در این […]