ابلاغ دستورالعمل آیین نامه و طرح مربوط به صنایع و واحدهای صنعتی کشور پدافند غیر عامل

ابلاغ دستورالعمل آیین نامه و طرح مربوط به صنایع و واحدهای صنعتی کشور اطلاعات بیشتر  جداول لیست صنایع بشرح ذیل جدول 1- حوزه‌ برق و اجزای آن جدول شماره 2- حوزه‌ها و اجزای آن جدول شماره 3- جدول ارزشگذاری دارایی جدول شماره 4- ارزش گذاری دارایی ها جدول شماره 5- وابستگی و اندرکنش دارایی ها […]