در هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان مطرح شد : تحلیل و گزارش آمار با همکاری بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور جلسه ”  بررسی مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان به جهت تایید فاکتور توسط خریدار در سامانه جامع تجارت “و “بررسی ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید […]