بررسی مطالبات معوق واحدهای تولیدی از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی

بررسی مطالبات معوق واحدهای تولیدی از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی خواهشمند است اطلاعات مورد نظر را تا تاریخ 3 بهمن 1400 به ایمیل info@seccima.ir ارسال نمائید اطلاعات بیشتر لیست مطالبات معوق واحدهای تولیدی استان مطالبات