53 دوره نمایشگاه بین المللی الجزایر

سفارت الجزایر در تهران در خصوص دعوت از بازرگانان و شرکت های ایرانی جهت شرکت در 53 دوره نمایشگاه بین المللی الجزایر پنجاه وسومین نمایشگاه بین المللی الجزایر

گزارش دریافتی از سفارت کشورمان در دهلی نو با عنوان ” تلاش هند و روسیه برای دور زدن تحریمهای بانکی و تجاری آمریکا و متحدانش از طریق ایجاد ترتیبات بانکی غیردلاری

گزارش دریافتی از سفارت کشورمان در دهلی نو با عنوان ” تلاش هند و روسیه برای دور زدن تحریمهای بانکی و تجاری آمریکا و متحدانش از طریق ایجاد ترتیبات بانکی غیردلاری 2-پيو..