اعزام هیات_ تجاری به ارمنستان 21 و 22 اردیبهشت 1401

اعزام هیات_ تجاری به ارمنستان 21 و 22 اردیبهشت 1401 اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان با همکاری مرکز شتاب دهی صادرات اتاق ایران در نظر دارد همزمان با هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان که با حضور وزیر محترم نیرو در ایراوان ” ارمنستان ” نسبت به اعزام هیات تجاری اقدام نماید حوزه […]