علی اصغر جمعه ای در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد: سازمانهای متولی مسائل و مشکلات خود را به شورا ارجاع بدهند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور جلسه بحث و بررسی درخصوص مشکلات قطعی برق کشاورزی براساس مصوبه شماره 26743/ ت 59790 ﻫ مورخه 1401/02/24 هیات محترم وزیران و بررسی درخصوص مشکلات حوزه چکهای صیادی با حضور استاندار سمنان […]