خارج کردن وجوه از حساب های بانکی و نیز اموال غیر منقول از کشور ایتالیا

خارج کردن وجوه از حساب های بانکی و نیز اموال غیر منقول از کشور ایتالیا طی اطلاع معاونت کسب و کار اتاق ایران به استحضار می رساند گزارش شده است ” خارج کردن وجوه از حساب های بانکی و نیز اموال منقول و غیر منقول از کشور ایتالیا به علت درخواست کشور آمریکا ” با […]