اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

photo_2022-02-05_21-11-07

تصمیم جدید دولت برای صادرکنندگان دارای پرونده تعقیب قضایی در رفع تعهد ارزی

تصمیم جدید دولت برای صادرکنندگان دارای پرونده تعقیب قضایی در رفع تعهد ارزی
اطلاعات بیشتر