اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

tork

مرکز پژوهش ها اتاق ایران منتشر کرد: دیپلماسی اقتصادی ترکیه

مرکز پژوهش ها اتاق ایران منتشر کرد: دیپلماسی اقتصادی ترکیه
خواندن این گزارش به فعالین اقتصادی توصیه میشود 
دریافت