اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

10 مرداد 1401

156458741

صادرات محصولات سیب زمینی 

نظر به اطلاع واصله از سازمان توسعه تجارت صادرات محصولات سیب زمینی به کشور آذربایجان با شرایط ذیل اقدام میشود
اطلاعات بیشتر