اعضای هیئت نمایندگان

بازرگانی

احمد عجم حسنی
نام : احمد عجم حسنی
سمت : گچ سیمین سمنان
ایمیل : ajamhasssani@seccima.ir
محمود خاکپور
نام : محمود خاکپور
سمت : مهربان الیاف گرمسار
ایمیل : khakpoor@seccima.ir
محمد علی ترابی
نام : محمد علی ترابی
سمت : رادپویش کار
ایمیل : torabi@seccima.ir
امیر رضا فیض
نام : امیر رضا فیض
سمت : درین ریس
ایمیل : feyz@seccima.ir

صنعت

مهدی جعفری
نام : مهدی جعفری
سمت : مشارکتی الگانت سمنان
ایمیل : jafari@seccima.ir
فرج الله معماری
نام : فرج الله معماری
سمت : آریا ترانسفو شرق
ایمیل : memari@seccima.ir
عبدالله اکبری راد
نام : عبدالله اکبری راد
سمت : عقاب افشان
ایمیل : akbarirad@seccima.ir
شهرام پرویز
نام : شهرام پرویز
سمت : پارس بتون
ایمیل : parviz@seccima.ir
سعید ترکمان دهنوی
نام : سعید ترکمان دهنوی
سمت : طب پلاستیک نوین
ایمیل : torkman@seccima.ir

کشاورزی

مهدی حداد
نام : مهدی حداد
سمت : توبر سبز
ایمیل : haddad@seccima
عبدالحمید دربانیان
نام : عبدالحمید دربانیان
سمت : شخص حقیقی
ایمیل : darbanian@seccima.ir

معدن

علی اصغر جمعه ای
نام : علی اصغر جمعه ای
سمت : شخص حقیقی
ایمیل : a.jomeei@gmail.com
حمید علوی
نام : حمید علوی
سمت : شخص حقیقی
ایمیل : alavi@seccima.ir
بهروز احمدی
نام : بهروز احمدی
سمت : آریا میوه آرش
ایمیل : ahmadi@seccima.ir
امیر حسین شقاقی خوش خلق
نام : امیر حسین شقاقی خوش خلق
سمت : شیرین نوین خاور میانه
ایمیل : shaghaghi@seccima.ir