×
امروز دوشنبه 07 خرداد 1403 شمسی - May 27 2024 میلادی

لیست اسامی نمایندگان اصلی وعلی البدل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن در هیئت های تامین اجتماعی استان سمنان

جهت هماهنگی پرونده تامین اجتماعی و قبل از جلسات با نمایندگان اتاق ارتباط برقرار نمائید.

سمنان

1- آقای خاتمی نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی سمنان شماره تماس 09121319299 2- آقای رهبر خاتمی نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی سمنان شماره تماس 09121313300 عضو علی البدل

شاهرود

3- آقای نساجی مقدم نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی شاهرود شماره تماس 09121733575 4- آقای مرادی نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی شاهرود شماره تماس 09121735096 عضو علی البدل

دامغان

5- آقای علیرضا عموئی نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی دامغان شماره تماس 09121312970 6- آقای مجتبی شیرازی نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی دامغان عضو علی البدل

میامی

7- آقای محمود دانشور طالبی نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی میامی عضو اصلی 8- آقای علی اکبر کارگران نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی میامی عضو علی البدل

بسطام

9- آقای اخیانی نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی بسطام عضو علی اصلی شماره تماس 09102070115 10- آقای محسن شریعتی نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی بسطام عضو علی البدلشماره تماس 02745222667

گرمسار

11- آقای طوسی نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی گرمسار عضو اصلی 09121313338 12- آقای شهرام پرویز نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی گرمسار عضو علی البدل شماره تماس 09121319305

سرخه

13- آقای جلال الدین صالحیان نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی سرخه عضو اصلی شماره تماس 09121319407

14- آقای محمد تقی مرادیان نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی سرخه عضو علی البدل شماره تماس 09121318387

مهدیشهر

15- آقای ملائیان نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی مهدیشهر عضو اصلی شماره تماس 09121319299

16- آقای ربانیان نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی مهدیشهر عضو علی البدل شماره 09123310582

ایوانکی

17- آقای ناصر ناد علی هزاوه نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی ایوانکی عضو اصلی 18- آقای بهرام پرویز نماینده اتاق در سازمان تامین اجتماعی ایوانکی عضو علی البدل شماره تماس 02324772682