تاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان در حال حاضر از هفت کمیسیون تشکیل شده است که هر کدام دارای اهداف و برنامه های خاص می باشند.