اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی سمنان با ایجاد پنجره واحد عضویت، پیوستن تمامی فعالان اقتصادی به اتاق سمنان را تسهیل کرده است
که از انواع خدمات ویژه این نهاد در زمینه های مختلف کسب و کار بهره مند گردند.