رئیس : آقای شهرام پرویز نائب رئیس : عبدالحمید دربانیان دبیر : سرکار خانم ترحمی تلفن: 33464002-023 فكس: 33464500-023 آدرس: سمنان ـ بلوار 15 خرداد