مهم - حائز اهمیت

با عنایت به راه اندازی سامانه یکپارچه گواهی مبدا از تاریخ 17 آبان 1393 صدور فرمهــــــای گـــــــواهــــــی مبدا و فرم A از طریق ســــامانه http://cscs.ir و با خرید دستگاه توکن امکان پذیر خواهد بود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد گواهی مبدا اتاق سمنان به شماره تلفن 33464002-023 تماس حاصل بفرمائید.
مهم : فرمهای گواهی مبدا و فرم A بدون برچسب هالوگرام فاقد ارزش قانونی می باشد.